Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2022-2023

Chủ nhật - 20/11/2022 09:58
Sau đây là hướng dẫn chi tiết các trường hợp chuyển xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất, được áp dụng kể từ ngày 20/3/2021.

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định: viên chức bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được áp dụng bảng lương kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, trong đó xếp lương từ hạng III đến hạng I với hệ số lương từ 2,34 đến 6,78. Trong khi đó, theo quy định cũ tại Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học được xếp lương từ hạng IV đến hạng II có hệ số lương từ 1,86 đến 4,98.

Do đó, khi chuyển xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học theo quy định mới, sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

Hướng dẫn xếp hạng, xếp lương giáo viên tiểu học 2022-2023
1. Giáo viên tiểu học đã đạt chuẩn
Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06, nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) thì hệ số lương sẽ tăng lên, từ 2,34 đến 4,98, cụ thể xem bảng sau:
Hạng IV hiện nay
(Hệ số lương – Bậc)
Hạng III mới
(Hệ số lương – Bậc)
Nâng lương lần sau
1,86 – 1    
2,06 – 2    
2,26 – 3 2,34 – 1 Theo quyết định cũ
2,46 – 4 2,67 – 2 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
2,66 – 5 2,67 – 2 Theo quyết định cũ
2,86 – 6 3,00 – 3 Theo quyết định cũ
3,06 – 7 3,33 – 4 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
3,26 – 8 3,33 – 4 Theo quyết định cũ
3,46 – 9 3,66 – 5 Theo quyết định cũ
3,66 – 10 3,66 – 5 Theo quyết định cũ
3,86 – 11 3,99 – 6 Theo quyết định cũ
4,06 – 12 4,32 – 7 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
  4,65 – 8  
  4,98 – 9  
Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29, theo quy định mới) hệ số lương sẽ tăng hơn trước, từ 2,34 đến 4,98. Cụ thể xem bảng sau:
Hạng III hiện nay
(Hệ số lương– Bậc)
Hạng III mới
(Hệ số lương– Bậc)
Nâng lương lần sau
2,1 - 1 2,34 - 1 Theo quyết định cũ
2,41 – 2 2,67 - 2 Theo quyết định cũ
2,72 – 3 3,00 - 3 Theo quyết định cũ
3,03 – 4 3,33 - 4 Theo quyết định cũ
3,34 – 5 3,66 – 5 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
3,65 – 6 3,66 – 5 Theo quyết định cũ
3,96 – 7 3,99 – 6 Theo quyết định cũ
4,27 – 8 4,32 – 7 Theo quyết định cũ
4,58 – 9 4,65 – 8 Theo quyết định cũ
4,89 - 10 4,98 - 9 Theo quyết định cũ
Trường hợp 3: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới), sẽ có hệ số lương tăng cao hơn trước, từ 4,0 đến 6,38. Cụ thể như sau:
Hạng II hiện nay
(Hệ số lương – Bậc)
Hạng II mới
(Hệ số lương – Bậc)
Nâng lương lần sau
2,34 – 1 Chưa chuyển xếp lương mới  
2,67 – 2  
3,00 – 3  
3,33 – 4  
3,66 – 5  
3,99 – 6 4,00 - 1 Theo quyết định cũ
4,32 – 7 4,34 - 2 Theo quyết định cũ
4,65 – 8 4,68 – 3 Theo quyết định cũ
4,98 – 9 5,02 – 4 Theo quyết định cũ
  5,36 – 5  
  5,70 – 6  
  6,04 – 7  
  6,38 – 8  
Trường hợp 4: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28, theo quy định mới) có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38. Nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27, theo quy định mới) sẽ có hệ số lương tăng, từ 4,4 đến 6,78 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Cụ thể như sau:
Hạng II
(Hệ số lương– Bậc)
Hạng I
(Hệ số lương– Bậc)
Nâng lương lần sau
4,00 - 1    
4,34 - 2 4,40 - 1 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
4,68 – 3 4,74 - 2 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
5,02 – 4 5,08 - 3 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
5,36 – 5 5,42- 4 Từ ngày có quyết định xếp lương mới
5,70 – 6 5,76 – 5 Theo quyết định cũ
6,04 – 7 6,10 – 6 Theo quyết định cũ
6,38 – 8 6,44 – 7 Theo quyết định cũ
  6,78 – 8 Theo quyết định cũ
Tham khảo: Bất cập khi chuyển xếp lương mới giáo viên mầm non tiểu học phổ thông
2. Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn
Nếu giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 (tương đương trình độ đại học hoặc các tiêu chuẩn khác của giáo viên các hạng) thì sẽ có 3 trường hợp:
- Trường hợp 1: Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09, theo quy định cũ) có hệ số lương 1,86 đến 4,06, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.09 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06, mức lương không thay đổi) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.
- Trường hợp 2: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.03.08 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,1 đến 4,89, mức lương không thay đổi) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.
- Trường hợp 3: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07, theo quy định cũ) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, nếu chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29 theo quy định mới) có hệ số lương tương ứng như đã nêu trên (tức là từ 2,34 đến 4,98), không thay đổi về mức lương.
Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28 theo quy định mới) thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38 mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.
3. Giáo viên tiểu học mới tuyển dụng
Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển, tức là bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.
Căn cứ pháp lý để chuyển xếp lương giáo viên tiểu học
Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.
Minh Hùng (Tổng hợp)

Đăng bởi: BangVu

Nguồn tin: tracuuphapluat.info

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
⭐ Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Robots1
  • Khách10
  • Hôm nay635
  • Tháng hiện tại6,066
  • Tổng lượt xem20,390
🌺 Lịch Âm Dương
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

🌺 Tin mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi